1. محمدتقی فخلعی , بشری عبدخدایی , بازخوانی ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوی سیره عقلا , فقه و اصول , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۸۹-۱۰۶
 2. سید محمد هادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱-۲۹
 3. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر , فقه و حقوق خانواده , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۳۱-۵۴
 4. سیدمهدی مرویان حسینی , محمدتقی فخلعی , اکبر احمدپور , جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی , جستارهای فقهی و اصولی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۱۳۵-۱۵۱
 5. سید مهدی مرویان حسینی , محمدتقی فخلعی , اکبر احمدپور , ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره , فقه و اصول , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۵۸
 6. علی محمدیان , محمدرضا علمی سولا , محمدتقی فخلعی , جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی , پژوهشنامه اخلاق , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۷-۵۸
 7. محمدتقی فخلعی , احسان علی اکبری بابوکانی , میثم شعیب , واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام در فقه امامیه , آموزه های فقه مدنی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۷۹-۱۰۲
 8. محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بی بی زهرا احمدی سلیمانی , نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه , جستارهای فقهی و اصولی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۷۵-۹۶
 9. علی محمدیان , محمدرضا علمی سولا , محمدتقی فخلعی , تأملی در مدلول روایت موسوم به «مباهته» , تحقیقات علوم قرآن و حدیث , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۸۰
 10. علی محمدیان , محمدرضا علمی سولا , محمدتقی فخلعی , بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان , جستارهای فقهی و اصولی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۶۹-۸۷
 11. عباسعلی سلطانی , محمدتقی فخلعی , سید علی جبّار گل باغی ماسوله , واکاوی تاریخی قاعده اخذ اجرت بر واجبات با رویکرد به آراء صاحب عروه , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۱۵-۱۴۶
 12. علی محمدیان , محمدرضا علمی سولا , محمدتقی فخلعی , تحلیل و نقد ادله جواز غیبت مخالفان مذهبی , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۴۷-۱۶۸
 13. علی کشاورز , محمدتقی فخلعی , بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال , فقه و اصول , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۱۹-۱۴۱
 14. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم , پژوهش های فقهی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۸۸۱-۹۰۶
 15. عباس تقوایی , محمدتقی فخلعی , تحلیل محذورات خطابی تعبد به امارات ظنیه , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۳-۷۶
 16. سیدمحمدهادی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۹-۴۶
 17. سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , محمدتقی فخلعی , بررسی تناقض‌نمایی قاعدة «الشروط لا یوزع علیها الثمن» با قاعدة «للشرط قسط من الثمن» , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۳-۴۷
 18. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر , مطالعات زن و خانواده , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷-۳۵
 19. زهراسادات احمدی سلیمانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , پژوهشی در سیره متشرعه، شرایط حجیت و شبکه روابط مفهومی آن , فقه و اصول , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۵۵-۷۸
 20. عادل شریفی , محمدتقی فخلعی , بررسی مسئله انتساب تصویب به اهل سنت , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۶۳-۷۴
 21. حسین حقیقت پور , محمدتقی فخلعی , احسان علی اکبری بابوکانی , حسین ناصری مقدم , نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه- مبانی فقهی ماده 377 لایحه قانون مجازات سال 1390 , فقه و اصول , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۷۵-۹۱
 22. سیدمهدی نریمانی زمان آبادی , محمدتقی فخلعی , واکاوی حکم تجری در ادله نقلی , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۴۱-۱۵۶
 23. سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , پژوهشی در دلالت عبارت قرآنی لا تعاونوا علی الاثم و العدوان بر حرمت اعانت بر اثم و عدوان , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۳-۳۰
 24. عطیه علیزاده نوری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن , کاوشی نو در فقه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۶۵-۹۲
 25. محمدتقی فخلعی , سید علی جبار گلباغی ماسوله , واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر , پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۱۱۱-۱۲۶
 26. داریوش بخردیان , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , سرائر و انگیزه های تالیف آن , مبانی فقهی حقوق اسلامی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۳-۵۴
 27. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه , دین و ارتباطات , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۸۹-۱۱۸
 28. محمدتقی فخلعی , سید علی جبّار گل باغی ماسوله , بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه , فقه و اصول , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۴۱-۱۶۴
 29. محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , محمدعلی قاسمی , تحلیل فقهی شخصیت حقوقی , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۳-۳۰
 30. داریوش بخردیان , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , محمدتقی فخلعی , بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۳۳-۵۵
 31. محمدتقی فخلعی , احسان علی اکبری بابوکانی , پژوهشی فقهی در مالیت و مالکیت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۰۵-۱۳۲
 32. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , بازپژوهی امکان و روائی انتشار اکاذیب از نظرگاه فقه امامیه , دین و ارتباطات , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۵-۷۱
 33. احسان علی اکبری بابوکانی , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله , مبانی فقهی حقوق اسلامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۹۵-۱۱۹
 34. عبداله بهمن پوری , محمدحسن حائری , محمدتقی فخلعی , نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۰۹-۲۳۱
 35. محمود توکلیان اکبری , محمدتقی فخلعی , اندیشه تکفیری در بستر تاریخ ریشه ها و راه های علاج آن , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۹-۲۸
 36. محمدتقی فخلعی , عباسعلی سلطانی , مجیدرضا شیخی نصرآبادی , نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱۳۹۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۴۷-۶۴
 37. محمود توکلیان اکبری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۹-۲۸
 38. بی بی رحیمه ابراهیمی , حسین ناصری مقدم , محمدتقی فخلعی , سعید محسنی , بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای ناسالم , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹-۳۹
 39. محمدحسن حائری , محسن ملک افضلی اردکانی , محمدتقی فخلعی , محمد جواد ارسطا , مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۲۵-۱۵۰
 40. محمدتقی فخلعی , مجیدرضا شیخی نصرآبادی , بررسی اشکال تخصیص ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۵-۴۸
 41. محمدتقی فخلعی , حسین صابری , محمود توکلیان اکبری , مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۵-۹۳
 42. حسین ناصری مقدم , بی بی رحیمه ابراهیمی , محمدتقی فخلعی , سعید محسنی , بررسی فقهی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم , فقه و تاریخ تمدن-دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۹-۴۸
 43. مهدی شعبانی , محمدتقی فخلعی , تحلیل فقهی وضعیت ید امین در حالت ترک تقصیر , فقه و اصول , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱۲۵-۱۵۲
 44. محمدتقی فخلعی , مجیدرضا شیخی نصرآبادی , بررسی آرای فقها در مورد منافات اخذ اجرت با قصد قربت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی , متین , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۸۵-۱۰۳
 45. محمدتقی فخلعی , مجتبی ولی الهی , بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۸۵-۱۰۴
 46. محمدتقی فخلعی , تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی , متین , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۴۷-۷۳
 47. سیدجعفر علوی گنابادی , محمدتقی فخلعی , پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۹۹-۱۳۴
 48. محمدتقی فخلعی , پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل , مطالعات اسلامی , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۹۷-۱۲۶
 49. محمدتقی فخلعی , تأملی فقهی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۱۰۵-۱۳۰
 50. محمدتقی فخلعی , تأملی درباره جهاد ابتدایی دعوت , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۱۷-۱۵۵
 51. محمدتقی فخلعی , مبانی و احکام فقهی محیط زیست , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۳۱-۶۶
 52. محمدتقی فخلعی , در جستجوی سلیم بن قیس هلالی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 53. محمدتقی فخلعی , بازخوانی آرای فقهی معاصر در باب مشروعیت سیاسی , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸